Algemene Voorwaarden Dierbaar Beeld ​hondenfotografie​ Arnhem

April 2019

Dierbaar Beeld heeft als doel honden op locatie te fotograferen in het bijzijn van en met medewerking van de eigenaar. Daarna worden de beste foto’s geselecteerd en bewerkt.
Deze foto’s worden gepubliceerd (kan op nadrukkelijk verzoek ook niet openbaar) op de website, alwaar de eigenaar zijn keuze kan maken voor de vooraf overeengekomen afdrukken.
Door Dierbaar Beeld gemaakte foto’s zijn en blijven eigendom van Dierbaar Beeld. De foto’s mogen niet voor commerciële of zakelijke doeleinden worden gebruikt zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Dierbaar Beeld.
Foto’s van Dierbaar Beeld mogen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming niet gebruikt worden voor deelname aan wedstrijden en/of verkiezingen.
Aan het gebruik van de website van Dierbaar Beeld kunnen geen rechten worden ontleend.
Dierbaar Beeld is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor het gebrekkig of niet functioneren van de website of de internetverbinding tussen gebruiker en website.
Dierbaar Beeld is niet aansprakelijk voor teksten of commentaren die door derden op de website geplaatst worden.
Indien u tegen uw zin op een foto staat afgebeeld en u wilt dat deze foto van de website wordt verwijderd, stuur dan een e-mail naar info@dierbaarbeld.nl, dan wordt de foto verwijderd.
Dierbaar Beeld mag de algemene voorwaarden zonder waarschuwing vooraf wijzigen. Bij geschillen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
Dierbaar Beeld levert alleen foto’s en bestanden bij vooruitbetaling.
Prijzen vermeld op de website zijn inclusief 21% BTW.

Naast bovenvermelde voorwaarden zijn de algemene voorwaarden van de Fotografen Federatie zoals hieronder vermeld van kracht.

Algemene Voorwaarden van de Fotografen Federatie d.d. 26 mei 2005

Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

Aw: Auteurswet 1912

Fotografisch werk: fotografische werken zoals bedoeld in artikel 10 lid 1 sub 9 Aw, dan wel andere werken in de zin van de Aw, welke met bedoelde fotografische werken op één lijn kunnen worden gesteld. Beelddrager: de drager waarop een Fotografisch werk (al dan niet met het oog herkenbaar) is vastgelegd, zoals een dia, negatief, afdruk, duplicaat, polaroid, CD-rom, DVD of memory stick.

Fotograaf: de gebruiker in de zin van art. 6:231 BW.

Wederpartij
2.1 De wederpartij in de zin van art. 6:231 BW. Gebruik: verveelvoudiging en/of openbaarmaking in de zin van artikel 1 jo 12 en 13 Aw. Toepassing Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen een Fotograaf en een Wederpartij, inclusief offertes, opdrachtbevestigingen en mondelinge of schriftelijke overeenkomsten, ook na het beëindigen van een overeenkomst, tenzij partijen schriftelijk en uitdrukkelijk van deze voorwaarden zijn afgeweken.

Offerte
3.1 Offertes zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. De Fotograaf heeft het recht om tot twee werkdagen na ontvangst van de aanvaarding van zijn aanbod dit aanbod te herroepen. De offerte verplicht niet tot levering van een deel van de prestatie tegen een proportionele prijs.

Vergoeding
4.1 Indien partijen geen vergoeding zijn overeengekomen, is de door de Fotograaf gebruikelijk gehanteerde vergoeding van toepassing.

4.2 Indien en voor zover niet van een gebruikelijk gehanteerde vergoeding kan worden gesproken, zal de Fotograaf naar redelijkheid en billijkheid de vergoeding nader bepalen, waarbij de Fotograaf onder meer zal kunnen aanknopen bij (i) de in de markt gangbare vergoedingen voor vergelijkbare opdrachten, tussen vergelijkbare opdrachtgevers en vergelijkbare opdrachtnemers, waarbij verwezen kan worden naar vergoedingen zoals door collega’s van de Fotograaf in rekening gebracht, (ii) hetgeen in voorgaande gevallen rechtens als redelijk en billijk is bestempeld, (iii) vergelijkende vergoedingen zoals die in omringende landen door fotografen in rekening worden gebracht en (iv) de omvang en reikwijdte van het door de Wederpartij gewenste gebruik van het werk.

4.3 Indien aannemelijk is dat de Fotograaf hogere kosten heeft gemaakt en/of meerwerk heeft verricht, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze kosten en/of dit meerwerk voor vergoeding door de Wederpartij in aanmerking.

Factuur en betaling
5.1 De Wederpartij zal de factuur van de Fotograaf op onjuistheden controleren. Indien de Wederpartij niet binnen tien werkdagen na factuurdatum schriftelijk de factuur met opgave van rechtens relevante redenen heeft afgewezen en aan de Fotograaf heeft geretourneerd, zal de betrokken factuur als bindend tussen partijen hebben te gelden en vervalt enig recht van de Wederpartij op reclamatie.

5.2 Betaling dient te geschieden binnen dertig dagen na factuurdatum.

5.3 De Wederpartij verricht de aan de Fotograaf verschuldigde betalingen zonder korting of beroep op compensatie, behoudens verrekening met tussen partijen erkend verrekenbare voorschotten, die hij aan de Fotograaf heeft verstrekt.

5.4 Indien de Fotograaf het verschuldigde bedrag niet binnen de in 5.2 bedoelde termijn heeft ontvangen, is de Wederpartij in verzuim en derhalve de wettelijke rente verschuldigd, te vermeerderen met 2%.

5.5 Indien de Wederpartij in verzuim is of op andere wijze tekort geschoten in de nakoming van één of meer van zijn verplichtingen, een inbreuk op auteursrecht daaronder begrepen, dan komen alle kosten ter verkrijging van voldoening in en buiten rechte voor zijn rekening.

5.6 Geen enkel gebruik van het Fotografisch werk op welke wijze dan ook is toegestaan, zolang de Wederpartij enige uitstaande factuur van de Fotograaf nog niet heeft voldaan of anderszins nog niet geheel heeft voldaan aan enigerlei verplichting voortvloeiende uit welke overeenkomst met de Fotograaf dan ook.

Controle
6.1 Indien de vergoeding op enige wijze afhankelijk is gesteld van feiten of omstandigheden, die moeten blijken uit de administratie van de Wederpartij, heeft de fotograaf na een opgave van de opdrachtgever het recht om de administratie van de opdrachtgever te controleren door een door de fotograaf aan te wijzen RA/AA accountant.

6.2 In het geval dat de uitkomst van de controle meer dan 2% afwijkt van de opgave en afrekening van de Wederpartij dan komen de kosten van de controle volledig voor rekening van de Wederpartij. Bovendien zal de Wederpartij alsdan de op basis van de daadwerkelijke gegevens verschuldigde vergoeding, na facturering aan de Fotograaf voldoen.

Bewijsexemplaar
7.1 Bij openbaarmaking van een Fotografisch werk dient de Wederpartij terstond en zonder kostenberekening een bewijsexemplaar van de publicatie aan de Fotograaf te doen toekomen.

Levering
8.1 Beelddragers worden geleverd in het pand waar de Fotograaf zijn bedrijf uitoefent. Verzonden Beelddragers zijn vanaf het moment van verzending voor risico van de Wederpartij tot het moment dat de Beelddragers door de Fotograaf onbeschadigd retour zijn ontvangen. 8.2 Digitale bestanden met Fotografische werken worden geleverd in goed overleg en op een door beide partijen overeengekomen wijze en zijn vanaf het moment van verzending voor risico van de Wederpartij.

8.3 Indien geen levertijd is overeengekomen, wordt die in redelijkheid door de Fotograaf vastgesteld.

8.4 Indien de Fotograaf en de Wederpartij overeenkomen dat de levertijd wordt vervroegd, heeft de Fotograaf het recht de oorspronkelijk overeengekomen vergoeding met tenminste 50% te verhogen.

8.5 Elke levering, ook een levering van een onderdeel van een samengestelde opdracht, kan afzonderlijk worden gefactureerd indien een onderdeel van een samengestelde opdracht afzonderlijk van waarde is.

Klachten
9.1 Klachten inzake het geleverde werk dienen zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen tien werkdagen na levering van de Fotografische werken schriftelijk aan de Fotograaf te worden medegedeeld. De Fotograaf heeft het recht binnen redelijke termijn alsnog goed werk voor afgekeurd werk te leveren, tenzij dit tot onevenredige schade voor de Wederpartij zou leiden.

Bezit/eigendom Beelddragers
10.1 Indien niet is overeengekomen dat Beelddragers in het bezit van de Wederpartij blijven, heeft deze onverwijld na het overeengekomen gebruik voor kosteloze retournering aan de Fotograaf zorg te dragen. Het niet of niet tijdig nakomen van deze verplichting leidt niet tot verlies van enig recht van de Fotograaf.

10.2 Indien Fotografische werken als digitaal bestand zijn aangeleverd, zal de Wederpartij deze onverwijld na het overeengekomen gebruik wissen en/of vernietigen en niet voor hergebruik opslaan. Het niet of niet tijdig nakomen van deze verplichting leidt niet tot verlies van enig recht van de Fotograaf. 10.3 Indien een Beelddrager niet binnen vier weken na de overeengekomen termijn aan de Fotograaf is geretourneerd, wordt hij als vermist beschouwd.

10.4 In geval van vermissing of beschadiging van een Beelddrager is de Wederpartij gehouden de schade die de fotograaf hierdoor lijdt te vergoeden. 10.5 Beelddragers blijven eigendom van de Fotograaf. De Wederpartij heeft enkel recht op overdracht van de eigendom als dit uitdrukkelijk is overeengekomen.

Zichtzendingen
11.1 Als zichtzending ter beschikking gestelde Beelddragers die niet worden gebruikt, dienen door de Wederpartij binnen tien werkdagen na ontvangst te worden geretourneerd.

11.2 Als zichtzending ontvangen digitale bestanden met Fotografische werken die niet worden gebruikt, dienen door de Wederpartij binnen tien werkdagen na ontvangst te worden gewist dan wel vernietigd.

11.3 In het geval Beelddragers en/of digitale bestanden met Fotografische werken langer worden behouden dan de overeengekomen periode, is de Wederpartij gehouden de schade die de Fotograaf hierdoor lijdt te vergoeden.

11.4 De Wederpartij is niet alleen verplicht tot tijdige retournering van de origineel aan hem verzonden Beelddragers aan de Fotograaf, maar hij zal ook geen enkel vervaardigd duplicaat in welke vorm dan ook van de Beelddragers en/of ontvangen digitale bestanden met Fotografische werken behouden en ieder zulk duplicaat meteen (doen) vernietigen.

Herstelkosten
14.1 Indien de codering of andere aanduidingen achterop een Beelddrager in het beheer van de Wederpartij onleesbaar zijn geworden of zijn verdwenen, heeft de Fotograaf recht op vergoeding van de herstelkosten door de Wederpartij. Hetzelfde geldt indien een diapositief niet voor publicatie in aanmerking is gekomen maar wel uit zijn omraming is gehaald.

Opdracht
13.1 Een opdrachtovereenkomst is een overeenkomst waarbij de Fotograaf zich jegens de Wederpartij verbindt om Fotografische werken te maken en/of te leveren.

13.2 Een opdrachtovereenkomst komt tot stand door aanvaarding door de Wederpartij van de offerte van de Fotograaf. Deze aanvaarding kan mede blijken uit het sturen door de Fotograaf aan de Wederpartij van een schriftelijke opdrachtbevestiging die door de Wederpartij aan zich wordt gehouden of bij gebreke daarvan, uit de feitelijke wetenschap en gedogen van de Wederpartij van het uitvoeren van werkzaamheden door de Fotograaf overeenkomstig de offerte.

13.3 De Fotograaf heeft het recht om alles dat bij een opdrachtovereenkomst niet uitdrukkelijk is omschreven naar eigen technisch en creatief inzicht uit te voeren.

13.4 Wijzigingen in de opdracht door de Wederpartij om welke reden dan ook en hangende de uitvoering van de opdrachtovereenkomst, komen voor rekening van de Wederpartij en zullen door de Fotograaf slechts worden uitgevoerd na aparte offerte van meerkosten die door de Wederpartij voor akkoord is ondertekend en aan de Fotograaf is geretourneerd.

13.5 In geval van annulering van een opdrachtovereenkomst door de Wederpartij op welk moment dan ook en om welke reden dan ook, heeft de Fotograaf recht op de overeengekomen vergoeding, verminderd met de nog niet gemaakte kosten.

13.6 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, is de Fotograaf volledig vrij in de keuze van de toeleveranciers en derden met wie de Fotograaf werkt om tot uitvoering van de opdrachtovereenkomst te komen, inclusief modellen en stylisten.

Internet
14.1 In geval van overeengekomen gebruik op internet zal de Wederpartij ervoor zorgdragen dat de afmetingen van het door haar op internet afgebeelde Fotografische werk niet groter zijn dan 800 bij 600 pixels.

14.2 De Wederpartij zal van de Fotografische werken geen andere kopieën maken – digitaal of anderszins – dan die welke strikt noodzakelijk zijn voor het overeengekomen gebruik op internet. Na afloop van het overeengekomen gebruik zal de gebruiker de gebruikte (werk)kopie(ën) van het Fotografische werk wissen dan wel vernietigen.

14.3 De Wederpartij zal de Fotograaf vrijelijk en kosteloos toegang verstrekken tot ieder gedeelte van haar website waarop het Fotografisch werk is afgebeeld. Indien hiertoe speciale voorzieningen nodig zijn dan zal hij deze aan de Fotograaf verstrekken.

Auteursrecht
15.1 Het auteursrecht op de Fotografische werken berust bij de Fotograaf.

Licentie
16.1 Toestemming voor gebruik van een Fotografisch werk door de Wederpartij wordt uitsluitend schriftelijk en voorafgaand verleend in de vorm van een licentie zoals die naar aard en omvang door de Fotograaf is omschreven in de offerte en/of de opdrachtbevestiging en/of de daarop toeziende factuur.

16.2 Indien omtrent de omvang van de licentie niets is bepaald, geldt dat deze nimmer meer omvat dan het recht tot éénmalig gebruik, in ongewijzigde vorm, ten behoeve van een doel, oplage en wijze zoals partijen bij het aangaan van de overeenkomst conform het begrip van de Fotograaf, hebben bedoeld.

16.3 Bij gebreke aan een specifiek overeengekomen wijze van publicatie en/of omschreven doel en/of omschreven oplage worden alleen die bevoegdheden geacht te zijn gegeven, die standaard zijn opgenomen in de licentie dan wel, die uit de aard en strekking van de overeenkomst noodzakelijkerwijs voortvloeien.

16.4 Indien door de Fotograaf toestemming is gegeven voor elektronische of andere vormen van beeldmanipulatie kan het resultaat pas worden gebruikt na diens uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring.

Sublicenties
17.1 Tenzij anders overeengekomen, is de Wederpartij niet bevoegd om sublicenties te verlenen aan derden.

Inbreuk op auteursrecht
18.1 Elk gebruik van een Fotografisch werk dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van de Fotograaf.

18.2 Bij inbreuk komt de Fotograaf een vergoeding toe ter hoogte van tenminste driemaal de door de Fotograaf gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade (waaronder begrepen het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten).

Naamsvermelding
19.1 De naam van de Fotograaf dient duidelijk bij een gebruikt Fotografisch werk te worden vermeld, of met een verwijzing naar het Fotografisch werk in de publicatie te worden opgenomen.

19.2 Bij niet-nakoming van deze voorwaarde komt de Fotograaf een vergoeding toe van tenminste 100% van de door de Fotograaf gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade (waaronder het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten).

19.3 Wanneer de Wederpartij schriftelijk toestemming heeft verkregen het Fotografische werk te verveelvoudigen, in welke vorm dan ook, is deze gehouden er zorg voor te dragen dat de naam van de Fotograaf op deze reproducties wordt aangebracht. In het geval van digitale/elektronische kopieën is de Wederpartij tevens gehouden er zorg voor te dragen dat de volledige metadata – zoals ze door de Fotograaf tot onderdeel van het digitale bestand zijn gemaakt – behouden blijven; het gaat daarbij om informatie volgens de EXIF, de IPTC, de XMP en de ICC standaards.

Persoonlijkheidsrechten
20.1 De Wederpartij neemt bij de verveelvoudiging en openbaarmaking van een Fotografisch werk te allen tijde de persoonlijkheidsrechten van de fotograaf conform artikel 25 lid 1 sub c en d Aw in acht.

20.2 Bij schending van bedoelde persoonlijkheidsrechten komt de Fotograaf een vergoeding toe van tenminste 100% van de door de Fotograaf gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade (waaronder het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten).

Rechten van derden
21.1 De Wederpartij die een Fotografisch werk openbaar maakt, is met uitsluiting van anderen verantwoordelijk voor het verkrijgen van toestemming van geportretteerden en/of andere rechthebbenden. De Wederpartij vrijwaart de Fotograaf van alle aanspraken te dier zake.

21.2 De Fotograaf is verplicht naar vermogen mee te werken aan het opsporen van de in dit artikel bedoelde personen.

Aansprakelijkheid Fotograaf
22.1 De Fotograaf is niet aansprakelijk voor enige schade welke voor de Wederpartij is ontstaan, tenzij er sprake is van grove schuld of opzet aan de zijde van de Fotograaf of door hem ingeschakelde personen. De aansprakelijkheid is in elk geval beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag, dan wel, indien en voor zover er sprake is van een verzekerde schade, tot de hoogte van de onder de verzekering feitelijk uitgekeerde somma.

Faillissement/surséance
23.1 Zowel de Fotograaf als de Wederpartij hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk te beëindigen in geval van faillissement of surséance van betaling van de andere partij. In geval van faillissement van de Wederpartij heeft de Fotograaf het recht de verstrekte licentie te beëindigen, tenzij de gevolgen hiervan in strijd met de redelijkheid en billijkheid zijn.

Rechts- en forumkeuze
24.1 Alle gevallen waarin deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, worden beheerst door Nederlands recht.

24.2 De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 (CISG) is uitgesloten.

24.3 Ieder geschil met betrekking tot de tekst en uitleg van deze Algemene Voorwaarden en een rechtsbetrekking tussen de Fotograaf en de Wederpartij, zal worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland. Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Rechtbank Amsterdam onder nummer [78/2005]

 

 

Algemene Voorwaarden Handelswaar

Artikel 1 Definities

1. Dierbaar Beeld, gevestigd te Arnhem, KvK-nummer 09150341, wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als DIERBAAR BEELD.
2. De wederpartij wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als koper.

Artikel 2 Toepasselijkheid algemene voorwaarden

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op het aanbod, overeenkomsten en levering van goederen en diensten door of namens DIERBAAR BEELD waarop zij deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2. Van toepassing is steeds de laatst toegezonden versie van deze algemene voorwaarden.
3. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.

Artikel 3 Aanbod

1. Indien het aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft, of onder bepaalde voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk vermeld.
2. Afbeeldingen bij producten zijn een zo waarheidsgetrouwe mogelijke weergave van de aangeboden producten.
3. DIERBAAR BEELD kan niet aan haar aanbod worden gehouden indien de koper redelijkerwijs kon begrijpen dat het aanbod, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
4. Een aanbod of gedane bestelling vervalt zonder betaling na 14 kalenderdagen, tenzij anders overeengekomen.

Artikel 4 Overeenkomst

1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de koper het aanbod heeft aanvaard en voldoet aan de gestelde voorwaarden.
2. DIERBAAR BEELD bevestigt de aanvaarding van het aanbod door een orderbevestiging via de e-mail.
3. DIERBAAR BEELD zorgt voor een veilige webomgeving en treft passende maatregelen voor elektronische betaling. Gegevens van de koper zullen met technische en organisatorische maatregelen worden beveiligd.
4. DIERBAAR BEELD kan binnen wettelijke kaders onderzoeken of de koper aan zijn betalingsverplichting kan voldoen. Indien DIERBAAR BEELD, op basis van dit onderzoek, grond ziet de overeenkomst niet aan te gaan, heeft zij het recht een bestelling te weigeren of aan de uitvoering van de overeenkomst bijzondere voorwaarden te verbinden.

Artikel 5 Tarieven en betalingen

1. De in het aanbod vermelde prijzen zijn inclusief btw op basis van ophalen
2. DIERBAAR BEELD behoudt zich het recht op prijswijzigingen voor in geval van wijziging in btw-tarieven en/of grondstofprijzen, voor zover deze door de leveranciers van DIERBAAR BEELD worden doorberekend.
3. Betalingen vinden plaats op het moment dat een aanbod is aanvaard door de koper via iDeal, bankoverschrijving of Paypal. Pas na volledige betaling zal het eigendom van het product overgaan op de koper.
4. Koper is gehouden te producten direct bij bestelling te betalen. Indien betaling niet wordt voldaan, kan het product niet worden geleverd.

Artikel 6 Informatieverstrekking koper

1. Koper stelt alle informatie die voor de uitvoering van de overeenkomst relevant is tijdig beschikbaar aan DIERBAAR BEELD.
2. Koper staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde gegevens, ook indien deze van derden afkomstig zijn. DIERBAAR BEELD zal de gegevens vertrouwelijk behandelen.
3. Koper vrijwaart DIERBAAR BEELD voor elke schade die voortvloeit uit het niet voldoen aan het in het eerste en tweede lid van dit artikel gestelde.

Artikel 7 Uitvoering van de overeenkomst

1. DIERBAAR BEELD voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uit. Zij is echter niet verantwoordelijk voor het niet behalen van het resultaat dat koper beoogde.
2. DIERBAAR BEELD is geen dierenarts of anderzijds verbonden als medici. Zij biedt voedingsadvies aan als ondersteuning. DIERBAAR BEELD maakt hierbij geenszins diagnoses en geeft geen garantie op de uitkomst na het opvolgen van haar adviezen. Haar advies is geen vervanging van het advies van een dierenarts, maar slechts ter aanvulling.
3. Bij twijfel of verergering van de klachten of het ontstaan van nieuwe klachten dient te allen tijde contact te worden opgenomen met een dierenarts.

Artikel 8 Herroepingsrecht

1. Koper heeft een bedenktijd van 14 kalenderdagen om een fysieke aankoop te ontbinden. DIERBAAR BEELD heeft het recht de koper te vragen naar de reden van herroeping, maar koper is niet verplicht een reden op te geven.
2. De bedenktijd uit het vorige lid gaat in op de dag nadat de koper het product heeft aangekocht.
3. Het herroepingsrecht geldt niet voor producten dan wel diensten anders dan fysieke producten, bederfelijke producten waaronder, maar niet gelimiteerd tot diepvriesproducten en enkele kauwproducten. Wanneer een product is uitgesloten van het herroepingsrecht staat dit bij het product aangegeven.

Artikel 9 Verplichtingen bij herroeping

1. Koper dient tijdens de bedenktijd zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking. Het product mag slechts worden geïnspecteerd zoals dat in een winkel toegestaan zou zijn. Dit houdt onder andere in dat DIERBAAR BEELD niet gehouden is producten retour te nemen waarbij gaten in zakken of dozen zitten.
2. Waardevermindering van het product door omgang in strijd met het in lid 1 genoemde komt voor rekening van de koper.
3. DIERBAAR BEELD stuurt na ontvangst van de melding van herroeping een ontvangstbevestiging aan de koper.
4. DIERBAAR BEELD vergoedt de betalingen van de koper binnen 14 dagen nadat de koper de herroeping kenbaar heeft gemaakt.

Artikel 10 Uitoefening van herroepingsrecht

1. Koper meldt schriftelijk via het modelformulier voor herroeping en binnen de bedenktijd aan de DIERBAAR BEELD dat hij gebruik maakt van zijn herroepingsrecht.
2. Binnen 14 dagen na de melding zoals genoemd in lid 1 van dit artikel, brengt de koper het product, redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, terug op een nader te bepalen tijdstip.
3. De bewijslast voor juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht komt toe aan de koper.
4. De kosten van het terugbrengen van het product komen voor rekening van koper.

Artikel 11 Aansprakelijkheid schade

1. DIERBAAR BEELD is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit deze overeenkomst, tenzij de schade opzettelijk of met grove schuld is veroorzaakt.
2. DIERBAAR BEELD is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat zij is uitgegaan van door of namens koper verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.
3. Koper blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het toepassen of uitvoeren van kennis of handelingen zoals opgedaan tijdens de overeenkomst.
4. DIERBAAR BEELD is niet aansprakelijk voor het ontstaan van allergische reacties bij dieren.
5. DIERBAAR BEELD is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door het verkeerd gebruik van het product na het geven van advies.
6. In het geval dat DIERBAAR BEELD een schadevergoeding verschuldigd is aan koper bedraagt de schade niet meer dan het bedrag dat door de aansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd.
7. De koper vrijwaart DIERBAAR BEELD tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door haar geleverde producten en diensten.

Artikel 12 Intellectueel eigendom en auteursrechten

1. De intellectuele eigendomsrechten op het merk, de handelsnaam, ontwerpen, afbeeldingen en adviezen van DIERBAAR BEELD berusten bij DIERBAAR BEELD en mogen zonder toestemming niet worden gebruikt of verveelvoudigd.
2. Het handelen in strijd met het in het lid 1 van dit artikel gestelde, levert een inbreuk op auteursrechten op.
3. Bij inbreuk komt DIERBAAR BEELD een vergoeding toe ter hoogte van tenminste driemaal de door haar gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade.
4. Eigendom van door DIERBAAR BEELD geleverde goederen gaat over op koper wanneer de betaling volledig is voltooid.

Artikel 13 Aanbiedingen en acties

1. DIERBAAR BEELD kan aanbiedingen en acties aanbieden. Wanneer de termijn van de aanbieding of actie is verstreken, is DIERBAAR BEELD niet meer verplicht zich aan de bij de actie geldende voorwaarden te houden.
2. Aangeboden kortingen zijn enkel van toepassing wanneer de betaling binnen de gestelde termijn is voldaan. DIERBAAR BEELD bepaalt te allen tijde of de korting correct is toegepast. In geval van foutieve toepassing behoudt DIERBAAR BEELD het recht de bestelling te annuleren.

Artikel 14 Bijzondere bepalingen

1. Beide partijen zijn gehouden tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst hebben verkregen. Koper wordt voor meer informatie verwezen naar de privacyverklaring.
2. Doordat enkele diensten van DIERBAAR BEELD online worden gegeven, kan zij niet garanderen dat haar diensten te allen tijde overal beschikbaar zijn.

Artikel 15 Klachten en garantie

1. DIERBAAR BEELD staat in voor de kwaliteit van de door haar naar beste weten en kunnen verleende diensten en voor de deugdelijkheid en de goede kwaliteit van de door haar geleverde producten. Indien er iets mis is met de aankoop kan de koper een klacht indienen volgens onderstaande procedure.
2. In uitzondering van het in lid 1 van dit artikel bepaalde, zijn bederfelijke producten uitgesloten van de garantie.
3. Koper is verplicht om klachten over facturen en/of de geleverde producten of diensten binnen 10 werkdagen na het ontstaan van de klacht kenbaar te maken aan DIERBAAR BEELD.
4. Vanaf 15 februari 2016 is het voor kopers in de EU ook mogelijk om klachten over fysieke aankopen uit de webshop aan te melden via het ODR platform van de Europese Commissie. Dit ODR platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr . Wanneer de klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het de koper vrij om de klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie.

Artikel 17 Geschilbeslechting

1. Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.
2. Partijen zullen enkel een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
3. Alle geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin DIERBAAR BEELD is gevestigd.
4. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens DIERBAAR BEELD en betrokken derden 12 maanden.